พฤษภาคม 18, 2024

เมืองฉะดอทคอม>MUANGCHA.COM

โน่นนิดนี่หน่อยค่อยเป็นค่อยไป

ประวัติและรางวัลเชิดชูเกียรติของ อ.จินดา เนื่องจำนงค์

อาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา
การศึกษาสายสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๓ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) สาขา
ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
พ.ศ. ๒๕๒๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี

ประวัติการทำงาน (เคยทำงานอะไรบ้าง)
พ.ศ. ๒๕๒๙ ช่างศิลป์โรงภาพยนตร์ศรีโสธรราม่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒ ช่างศิลป์ห้างสรรพสินค้าตะวันออกพลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔ ช่างศิลป์ร้านหมอศิลป์ป้ายโฆษณา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.๒๕๓๔(๑๘พ.ย.)- ๒๕๔๐ อาจารย์ประจำ โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ.๒๕๔๐(๑ธ.ค.) – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๖(๗มีนาคม๒๕๕๖)
ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๖ เลขานุการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖ กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและสภา
วัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิเทรา
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ งานบริหารมหาวิทยาลัย(รักษาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)ดูแลกำกับงานกิจการนักศึกษาเป็นเวลา ๑๔ เดือน
พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์
เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกและโครงการที่สำคัญของจังหวัดหลายกิจกรรม เช่น
-โครงการศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพเยาวชน ของชมรมครูศิลปะ ฉะเชิงเทรา
-โครงการทาสีอาคารพาณิชย์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
-โครงการสังเคราะห์และจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
-สังเคราะห์ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา(CCK)ให้กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
-โครงการจัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์ตำบลหนามแดง องค์การบริหารตำบลหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งที่สำคัญนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ ดังนี้
๑.รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา(วาระ๓ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๒.ตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา(วาระ๓ปี
๒๕๕๖-๒๕๕๘)
๓.กรรมการและเลขานุการกลุ่มศิลปินตะวันออก
๔.ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์
๕.กรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์

ประวัติผลงาน

การเผยแพร่ผลงาน การนำผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เป็นผู้เผยแพร่ผลงานทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้
ภายในประเทศ
๑. เอกสารการออกแบบตัวอักษร จัดพิมพ์และเผยแพร่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
๒. เอกสารเส้นสายลายดอกไม้ จัดพิมพ์และเผนแพร่ปี ๒๕๕๒
๓. เอกสารภาพพิมพ์พื้นฐาน จัดพิมพ์และเผยแพร่ปี ๒๕๕๐
๔. ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ (วัดโธร) งานศิลปะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๔๙
๕. ผลงานภาพจิตรกรรม ที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติร่วมกับศิลปินกลุ่ม
Art Bridge ณ หอศิลป์เพาะช่าว ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม -๓ เมษายน ๒๕๕๔
๖. ผลงานสร้างสรรค์เทคนิคทางศิลปะ และสื่อการเรียนการสอนศิลปะที่หลากหลาย ปี
๒๕๔๗ – ปัจจจุบัน
๗. งานวิจัยกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(สมุนไพรตะไคร้)
กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (งานวิจัยร่วม) ได้รับการตีพิมพ์ ใน
– วารสารกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๒๕๕๑
– วารสารการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๒
– เผยแพร่สู่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลี ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๘. ผลงานสื่อการเรียนรู้ศิลปะ เผยแพร่ใน Facebook:jinda nuangjumnong และ Facebook:กลุ่มศิลปินตะวันออก

ต่างประเทศ
๑. เผยแพร่การจัดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมไทยและสาธิตการเขียนภาพไทย ณ มหาวิทยาลัยครูฉวี่จึ้ง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒..สนับสนุนและจัดโครงการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๓.ศึกษาดูงานต่างประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สิงคโปรค์ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เกาหลีใต้

การถ่ายทอดผลงานให้ผู้อื่น
เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับต่าง ๆ คือ

๑. เป็นวิทยากรค่ายศิลปะ Art Camp ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ตลอดระยะเวลา๑๐ปี (๒๕๔๖-๒๕๕๖)ได้ทำหน้าที่หลักในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเชิญในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยประมาณ ๕๐๐-๑๐๐๐ คน ขอยกตัวอย่างบางกิจกรรม ดังนี้
– ค่ายศิลปะ พัฒนาเยาวชน ส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๒๐ คน
– ค่ายศิลปะเยาวชนสัญจร (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ ๑ กันยายน ๑๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน
– ค่ายศิลปะเยาวชน (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน
– ค่ายศิลปะเยาวชน “สร้างสรรค์ศิลป์ บนแผ่นดินแห่งความพอเพียง” วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๘๐ คน
– ศิลปะสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” และโรงเรียนพรหมานุเคราะห์
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
– ค่ายศิลปะ นักเรียนโรงเรียนตำบลบางพระ (โรงเรียนวัดบางปรง โรงเรียนวัดบางพระและโรงเรียนวัดโพธาราม) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนวัดบางปรง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๕๐ คน
– ค่ายศิลปะพัฒนาเยาวชน โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม และ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย วันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
– กิจกรรมศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพเยาวชน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
– โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
– ค่ายศิลปะ นักเรียนโรงเรียนตำบลบางพระ (โรงเรียนวัดบางปรง โรงเรียนวัดบางพระและโรงเรียนวัดโพธาราม) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดบางปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน
-โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๒ วันที่๒๒เมษายน-๓พฤษภาคม ๒๕๕๖ (รวมจำนวน๒๐ชั่วโมง)จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน
-เป็นวิทยากรสอนศิลปะให้กับเด็กและเยาวชน รุ่น๒ จำนวน ๔๐คน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

๒.วิทยากรอบรมครูผู้สอนศิลปะ
-เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะให้กับครูผู้สอนศิลปะ สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ณ โปรแกรมศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-โครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา ด้านเทคนิคและวัสดุศิลปะ ให้กับครูผู้สอนศิลปะและผู้สนใจจำนวน ๓๐คน วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
– เป็นวิทยากรโครงการอบรมปฏิบัติการ More than Arts เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนในฝัน จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๓๐ คน
ณ โรงเรียนสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
– เป็นวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับครูผู้สอนศิลปะ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๔๐ คน
-เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ(ทัศนศิลป์)ให้กับครูสังกัดสำนักงานประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๑ ณ โรงเรียนวัดเกตุสโมสร อ.บางน้ำเปรี้ยว จำนวน๑๒ชั่วโมง ๗-๘มกราคม๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐คน ฯลฯ

ฯลฯ

รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ

ปี พ.ศ. ที่ ผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตร หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๘ โล่รางวัลที่ ๓ ภาพเขียนประเพณีวัฒนธรรมไทย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

๒๕๓๕ ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น เป็นผู้จัดทำ ตกแต่งรถบุปผาชาติ และขบวณปห่ งานมหกรรมโปงวาล แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๓๕ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๕๓๖ เกียรติบัตร ได้รับการคัดเชือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นอันดับที่ ๑ ในวิชาศิลศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น (หมวดวิชาศิลปศึกษา) ตามโครงการคัดเลือกครูดีเด่น กลุ่ม กส.๒ (หน่วยอำเภอคำม่วง) โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเขียนแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เกียรติบัตรครูผู้เขียนแผนการสอน โดนเน้นทักษะกระบวนการดีเด่นในรายวิชา ช ๑๒๘๘ ช่างเขียนลายไทย ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้จัดทำ ตกแต่ง รถบุปผชาติ และขบวนแห่ รางวัลยอดเยี่ยม งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๓๖ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๕๓๗ ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้จัดทำรถบุปผชาติ ป้ายประกอบขบวนแห่ รางวัลยอดเยี่ยม จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทผู้สอนวิชาศิลปศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๗
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ ๒

๒๕๓๘ ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้จัดทำรถบุปผชาติ ป้ายประกอบขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศประเภทฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษาดีเด่น ลำดับที่ ๑ ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๘ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มที่ ๔
เกียรติบัตร ได้ผ่านการฝึกการกระโดดร่มภาคพื้นดิน กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา อบรมครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑๐

๒๕๓๙ เกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นวิชาศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๘ สำนักงานสามสัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุน งานด้านศิลปะ การทอผ้าไหมแพรวากาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๙ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เกียรติบัตร คณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๔๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
เกียรติบัตร เป็นครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษาดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตการศึกษา ๑๐ กรมสามัญศึกษา
ประกาศเกียรติคุณ เป็นสมาชิกคุรุสภา ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทผู้ผลิตสื่อการสอน ระดับมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอคำม่วง
ประกาศเกียรติคุณ ได้รับคัดเลือก และยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาหัตถศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยสภาวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๕๔๐ เกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นแม่พิมพ์ในดวงใจ เนื่องในกิจกรรมวัแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๔๐ โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เกียรติบัตร เป็นผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะ สังกัดโรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมสามัญศึกษา
ประกาศเกียรติคุณ ได้จัดทำเสาหลักบ้าน ขบวนแห่ อำเภอคำม่วง รางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมโปงลาง
แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๔๐ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๕๔๑ ประกาศนียบัตร ได้ผ่านการประชุมปฏิบัติการ “วิชาชีพครู” สถาบันราชภัฏฉะชิงเทรา

๒๕๔๒ ๒๔ วุฒิบัตร ได้รับการฝึกอบรม “ปฏิบัติการผู้สอนสีน้ำ” ภาควิชาศิลปะ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

๒๕๔๖ เกียรติบัตร ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
ประกาศนียบัตร เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา

๒๕๔๗ ประกาศนียบัตร วิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะ “เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
ประกาศนียบัตร วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับครูศิลปะ” ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร ได้สนับสนุนกิจกรรมจัดงาน “ปิยมหาราชรำลึก” สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
วุฒิบัตร ผ่านการอบรมเรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา : ทิศทางใหม่ของการศึกษา” สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติบัตร ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต)

๒๕๔๘ ประกาศนียบัตร วิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการตามโครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ” เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ เทคนิคสีชอล์ก เทคนิคสีน้ำ และเทคนิคสีโปสเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
เกียรติบัตร ได้สนับสนุนกิจกรรมจัดงาน “ปิยมหาราชรำลึก”” สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร ได้ส่งพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสร่วมจัดทำชุดหนังสือ “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๒๕๔๘ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ประกาศนียบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับครูศิลปะ” ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร ได้ร่วมกิจกรรม การจัดตกแต่งกระทงใหญ่และประดิษฐ์ดอกไม้สดใบตอง และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม ในงานประเพณี “ลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย” ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

๒๕๔๙ เกียรติบัตร วิทยากรกิจกรรม “ค่ายศิลปะเยาวชนย้อนรอยไทย” ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร วิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓ ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
วุฒิบัตร เป็นวิทยากร อบรมและฝึกวิชาชีพด้านศิลปะการวาดภาพ (เทียบเท่าหลักสูตรวิชาหลักการเขียนภาพ) ในโครงการความร่วมมือจัดอบรมและฝึกวิชาชีพด้านศิลปะการวาดภาพ เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศเกียรติคุณ ได้บริจาคโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวน ๑ รายการ ให้เป็นสมบัติของ พิพิธสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เกียรติบัตร ได้ผ่านการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ ๖๐ คณะกรรมการเอกลักษษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
เกียรติบัตร เป็นศิลปินที่ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชิต หอศิลป์

๒๕๕๐ เกียรติบัตร วิทยากรกิจกรรมค่ายศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๔ ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
ประกาศเกียรติคุณ เป็นวิทยากรค่ายศิลปะเยาวชน “เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา
เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านเทคนิคและวัสดุศิลปะ ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “ภาพพิมพ์พื้นฐาน” ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ “ประติมากรรมหินทราย” ให้กับนักโทษชาย เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ในโครงการ “ราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การประกวดก่อพระทราย ถวายหลวงพ่อพุทธโสธร งาน “สรงสนาน สงกรานต์แปดริ้ว” เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
งานวิจัยกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมุนไพรตะไคร้) กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (ผลงานร่วม) ได้รับการตีพิมพ์ -วารสารกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๒๕๕๑
งานวิจัยกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมุนไพรตะไคร้) กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (ผลงานร่วม) ได้รับการตีพิมพ์ – วารสารการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๒ เผยแพร่สู่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลี ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ “คนรักศิลป์” โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จังหวัดปทุมธานี
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ “การสอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา” โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

๒๕๕๑ เกียรติบัตร เป็นวิทยากรโครงการ “ศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เกียรติบัตร ได้สนับสนุนกิจกรรมจัดงาน “ปิยมหาราชรำลึก” สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
วุฒิบัตร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสู้องค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประกาศนียบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ ๓ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ประกาศเกียรติคุณ ได้สนับสนุนการจัดงาน “รำลึก ๑๐๐ ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมืองแปดริ้ว” นิตยสารที่นี่…๘ ริ้ว
อนุโมทนาบัตร ได้บริจาคทรัพย์ในการทอดกฐินวัดท่าสอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วัดท่าสอ้าน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาการส่งผลงานนักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง ”กอด” รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ บริษัท wellcome short film festival 2008
อนุโมทนาบัตร ได้บริจาคเงินทำบุญในโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อนาคตน้อง โรงเรียนคำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

๒๕๕๒ เกียรติบัตร เป็นวิทยากรในการอบรมปฏิบัติการ More than Arts เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนในฝัน จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีของจิตรกรน้อย งานวันปิยมหาราชรำลึก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการสอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา”ครั้งที่๖ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะ” โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๒๕๕๓ เกียรติบัตร เป็นวิทยากรโครงการค่ายศิลปะเยาวชนสัญจร (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนวัดหนองประโยชน์
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตรเป็นวิทยากรการอบรมปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการสอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา” โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีของจิตรกรน้อย งานวันปิยมหาราชรำลึก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการจัดงาน “ปิยมหาราชรำลึก” สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ภาคราชการ)และรางวัลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม
เกียรติบัตร เป็นวิทยากร “โครงการค่ายศิลปะ” ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์บำรุง) ฉะเชิงเทรา

๒๕๕๔ เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมทักษะอาชีพ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จ.ฉะเชิงเทรา
– เกียรติบัตร เป็นวิทยากร โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๖ (Summer Camp V1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เกียรติบัตร เป็นกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพระบายสี งานวันปิยมหาราชรำลึก สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมจัดงานปิยมหาราชรำลึก ๒๕๕๔ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
โล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “ด้านศิลปะ” ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นางสุกุมล คุณปลื้ม)
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรโครงการบ้านหลังเรียน “เด็กสร้างสรรค์สานฝันครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง” องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการสอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา”ครั้งที่๗ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรค่ายศิลปะ โรงเรียนในตำบลบางพระ โรงเรียนวัดบางปรง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สูจิบัตร การแสดงผลงานศิลปกรรมนานาชาติ ศิลปินกลุ่ม Art Bridge

๒๕๕๕ เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการสัมมนาและอบรมศิลปะให้กับศิลปิน ครู ผู้สอนศิลปะฯ กลุ่มศิลปินตะวันออก
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรโครงการค่ายศิลปะ โรงเรียนในตำบลบางพระ ครั้งที่๔ โรงเรียนวัดบางปรง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการสอนศิลปะ ฯ ค่ายศิลปะ ครั้งที่ ๘(ปีที่๘) โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เกียรติบัตร เป็นคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๕๕ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปี๒๕๕๕ในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
เข็มเชิดชูเกียรติ(เข็มทองคำสลักชื่อผู้รับรางวัล)อาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย มูลนิธิ ๑๐๐ ปี
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

๒๕๕๖
เกียรติบัตร รางวัลผลงานดีเด่น การสร้างสรรค์งานจิตรกรรม จาก ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

นี่คือประวัติและผลงานของท่าน อาจารย์จินดา เนื่องจำนงค์ ซึ่งยังคงไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ เพราะอายุราชการของท่าน
ยังเหลืออีกมาก เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อเป็นเรื่องเล่าขานกันต่อไปว่า วงการราชการครู
ยังไม่ถึงกับมืดมนหรือไร้ทิศทาง ครูดีๆ ที่ตั้งใจทำงานและดำรงตนสมกับเป็นครูนั้น ยังมีหลงเหลือให้เราท่านได้ชื่นชมกัน
เป็นกำลังใจให้กับท่านอาจารย์จินดา ครูดีๆ ทุกท่านครับ สู้ สู้ เพื่อลูกศิษย์และคนด้อยโอกาสครับ