งานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานศิลปะ

แหล่งผลิตชิ้นงานที่ไม่เหมือนใครซึ่งต้องอาศัยฝีมือ ประสบการณ์และมุมมองที่แปลกใหม่
รวบรวมไว้ทั้งที่เป็นงานฝีมือ งานประดิษฐ์ต่างๆ งานทางด้านศิลปะ ฯลฯ