หลวงพ่อโสธรพร้อมกรอบ

ภาพถ่าย พระเครื่อง ผ้ายันต์ พระบูชา วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อโสธร ซึ่งจะนำมาลงเพิ่มเติมเรื่อยๆครับ พร้อมกันนี้ได้นำคาถาสวดบูชาหลวงพ่อโสธร และความหมายมาลงไว้ให้ด้วยครับ
ตั้งนะโม ๓ จบ
“นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากยมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง”

สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อโสธรทุกรุ่น คือ “ด้านหลังของเหรียญจะเป็นคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์” ยันต์หลังเหรียญเหลวงพ่อโสธร รุ่น “มงคลมหาบารมี ๘๕” ก็เช่นกัน เป็น ยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ หรือแม่ธาตุใหญ่ เขียนในรูปยันต์น้ำเต้าที่ว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” โดยตัว “ยะ” เขียนไว้ตรงกลาง อุณาโลม ๕ ชั้น ให้สอดคล้องกับ “นะ โม พุท ธา ยะ”
นะ เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากุกกุสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “นะ กาโรโหติสัมพโว พระกุกกุสันโธ จงมาบังเกิดเป็นตัว นะ”
โม เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าโคนาคม องค์ที่ ๒ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “โม กาโรโหติสัมพโว พระโคนาคม จงมาบังเกิดเป็นตัว โม”
พุท เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ที่ ๓ ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “พุท กาโรโหติสัมพโร กัสสปะเถระ จงมาบังเกิดเป็นตัว พุท”
ธา เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ที่ ๔ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ธากาโรโหติสัมพโว พระสมณโคดม (บางครั้งใช้พระศรีศากยมุณี ในอดีตจะใช้ว่า พระศิริศากยมุณี) จงมาบังเกิดเป็นตัว ธา”
ยะ เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย องค์ที่ ๕ (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ในการเขียนยันต์ตัวนี้จะเรียกสูตร หรือบริกรรมว่า “ยะ กาโรโหติสัมพโว พระศรีอริยเมตไตรย (บางครั้งใช้พระศรีอริยะเมตเตยโย) จงมาบังเกิดเป็นตัว ยะ”

นอกจากนี้ยังมี อุณาโลม ๕ ชั้นต้องภาวะนาสูตรแม่ธาตุว่า “อุ ณา โล มา มะ อะ อุ กา โร โห ติ จงมาบังเกิดเป็นอุณาโลม” ส่วนอุณาโลม ๗ ชั้น จะแทน โภชฌงค์ ๗ เป็นธรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เพราะพระองค์ทรงมีโภชฌงค์ ๗ นี้ เป็นธรรมสำคัญอันหนึ่งในการตรัสรู้ของพระองค์ ประกอบด้วย ๑.สติ ความระลึกได้ ๒.ธัมมวิจยะ การสอดส่องธรรม ๓.วิริยะ ความเพียร ๔.ปีติ ความอิ่มใจ ๕.ปัสสิทธิ ความสงบกายและความสงบจิต ๖.สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ ๗.อุเบกขา ความวางเฉยในธรรม
อุณาโลม ๙ ชั้น จะแทน หัวใจ อิติปิโส หรือหัวใจพระพุทธเจ้า ทีว่า “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ” หรือย่อสั้นๆ ว่า “อิ กะ วิ ติ” ก็ได้เช่นกัน ถือเป็นสุดยอดของคาถา ทั้งนี้ จะนิยมใช้ในการเจิมบ้าน เจิมรถ เจิมร้านค้า สุดแล้วแต่จะกี่ชั้น และจะภาวนาด้วยคาถาบทใด
ทั้งนี้จะเห็นว่าคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร มีการเอ่ยนาม พระพุทธทั้ง ๕ พระองค์ โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันว่า “ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทพระเจ้า ๕ พระองค์ ก่อนนอน ก่อนออกเดินทางจากบ้าน หรือเข้าในที่คับขัน เผชิญหน้ากับศัตรู ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีก ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด วิเศษนักแล”
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ซึ่งเป็นที่นิยมสวดกันมากที่สุด คือ พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นคาถาที่กล่าวถึงพระเจ้า ๕ พระองค์ หรือพระพุทธ ๕ พระองค์

พระหลวงพ่อโส