ไม่มีจึ่งทำให้มี เพราะมีจึ่งทำให้ไม่มี

เหตุแห่งไม่มี จึงเกิดการดิ้นรน ขวนขวายและแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น นั่นจึงเกิดตำนานของผู้ประสบผลสำเร็จมากมาย…เพราะความไม่มี..จึ่งทำให้มี..

เพราะเกิดมาพร้อมซึ่งความสมบูรณ์พูนสุข แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะหยิบยื่นให้มากมาย การต่อสู้ ดิ้นรนจึงหมดไป ไม่มีแม้กระทั่งความหวังและจุดหมายปลายทางของชีวิต มีลมหายใจเพียงเพื่อความสุขสบาย และเสพใช้ สิ่งที่มีอยู่จนหมดสิ้น หมดสิ้นแม้กระทั่งผู้ที่อยากจะหยิบยื่นให้ สุดท้าย จึงได้เพียงความว่างเปล่าของชีวิต นั่นเป็นเพราะ ความที่มีจึ่งทำให้ไม่มี