นั่งเปลี่ยนชื่อ ยืนเปลี่ยนแซ่ แค่นี้ไหนเลยจะสำเร็จการใหญ่

คนชั่วสามารถกระทำความดีได้
แต่ คนดีจะไม่กระทำชั่วอย่างเด็ดขาด
กุหลาบย่อมคือกุหลาบ
เหี้ยก็ย่อมเป็นเหี้ย
ต่อให้เรียก กุหลาบว่า เหี้ย
ไหนเลยแค่ชื่อ จะเปลี่ยนแปลงกลิ่นหอมของมันได้
คนก็เฉกเช่นกัน
หากคิดแค่ เปลี่ยนชื่อ แล้วทำให้พบความสำเร็จมากมาย
โลกนี้ ก็คงไร้สิ้นซึ่งความล้มเหลวและคนยากจน

 เฒ่าบัดซบ